วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑.ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?
ก.พายัพ ข.อีสาน
ค.หรดี ง.อาคเนย์
ตอบ ง
๒.มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ?
ก.แสวงหาความเจริญ ข.แสวงหาความรู้
ค.มีถิ่นอาศัยอยู่เดิม ง.มีการแสวงหาที่อยู่
ตอบ ค
๓.หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับข้อใด ?
ก.มัชฌิมชนบท ข.มัธยมชนบท
ค.ปัจฉิมชนบท ง.ปัจจันตชนบท
ตอบ ง
๔.ผู้ทำการค้าขาย หมายถึงบุคคลจำพวกใด ?
ก.กษัตริย์ ข.พราหมณ์
ค.แพศย์ ง.ศูทร
ตอบ ค
๕.คนจันฑาล เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ก.พ่อแม่วรรณะเดียวกัน ข.พ่อแม่คนละวรรณะ
ค.พ่อแม่ตระกูลเดียวกัน ง.พ่อแม่คนละตระกูล
ตอบ ข
๖.นครกบิลพัสดุ์เกี่ยวพันเป็นพิเศษกับนครใด ?
ก.นครเทวทหะ ข.นครสาวัตถี
ค.นครพาราณสี ง.นครปาวา
ตอบ ก
๗.พระราชวงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวงศ์ใด ?
ก.โกลิยวงศ์ ข.ศากยวงศ์
ค.สุริยวงศ์ ง.อาทิตยวงศ์
ตอบ ข
๘.กษัตริย์ผู้เป็นญาติของพระพุทธเจ้า คือใคร ?
ก.พระเจ้าสีหหนุ ข.พระเจ้าพิมพิสาร
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล ง.พระเจ้าอโศกมหาราช
ตอบ ก
๙.ผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าสีหหนุ คือใคร ?
ก.พระเจ้าอัญชนะ ข.พระเจ้าชยเสนะ
ค.พระเจ้าสุทโธทนะ ง.พระเจ้าสุปปพุทธะ
ตอบ ข
๑๐.เมื่ออสิตดาบสเห็นพระราชกุมารต้องตามมหาบุรุษลักษณะแล้ว แสดงอาการอย่างไร ?
ก.ลุกขึ้นกราบ ข.ทำนายลักษณะ
ค.ถวายตัวเป็นข้า ง.อธิษฐานบวชตาม
ตอบ ก
๑๑.เมื่อพระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงทำพิธีขนานพระนาม ?
ก.๔ วัน ข.๕ วัน
ค.๖ วัน ง.๗ วัน
ตอบ ข
๑๒.พระสิทธัตถกุมาร เสด็ดอยู่ครองฆราวาสตราบชนมายุเท่าไร ?
ก.๒๘ พรรษา ข.๒๙ พรรษา
ค.๓๕ พรราา ง.๓๖ พรรษา
ตอบ ข
๑๓.การโกนผมของคนในสมัยพุทธกาล บ่งถึงเป็นคนเช่นไร ?
ก.มีทุกข์ ข.พ้นทุกข์
ค.จัญไร ง.นักโทษ
ตอบ ค
๑๔.พระมหาบุรุษทรงศึกษาจบสมาบัติ ๘ จากสำนักใคร ?
ก.กาฬเทวิลดาบส ข.อุทกดาบส
ค.อสิตดาบส ง.อาฬารดาบส
ตอบ ข
๑๕.พระมหาบุรุษพิจารณาเห็นอะไร จึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ?
ก.อุปมา ๓ ข้อ ข.พิณ ๓ สาย
ค.ดอกบัว ๓ เหล่า ง.ความเมา ๓
ตอบ ก
๑๖.ไม้แห้งที่ไกลจากน้ำ วางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ หมายถึงผู้เช่นไร ?
ก.ควรออกบวชได้ ข.ไม่ควรออกบวช
ค.ควรจะตรัสรู้ได้ ง.ไม่ควรจะตรัสรู้ได้
ตอบ ค
๑๗.สาเหตุที่ปัญจวัคคีย์ออกบวช เฝ้าตามปรนนิบัติพระมหาบุรุษตรงกับข้อใด ?
ก.ตอบแทนคุณ ข.เชื่อมั่นในตำรา
ค.คำสั่งอาจารย์ ง.ต้องการบรรลุตาม
ตอบ ง
๑๘.นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งอยู่ สำคัญว่าใคร ?
ก.เทวดา ข.ท้าวสักกะ
ค.พระอินทร์ ง.ท้าวมหาราช
ตอบ ก
๑๙.ขณะฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว ๗ วัน เสด็จประทับที่ใด ?
ก.ต้นมหาโพธิ ข.ต้นไทร
ค.ต้นจิก ง.ต้นเกตุ
ตอบ ค
๒๐.ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกสิ้น ๗ วัน ณ สถานที่ไหน ?
ก.อนิมิสเจดีย์ ข.รัตนจงกรมเจดีย์
ค.บริโภคเจดีย์ ง.รัตนฆรเจดีย์
ตอบ ง
๒๑.บุคคลจะรู้ทั่วถึงธรรม ทรงเปรียบด้วยดอกบัวกี่เหล่า ?
ก.๒ เหล่า ข.๓ เหล่า
ค.๔ เหล่า ง.๕ เหล่า
ตอบ ข
๒๒.ใครถามว่า ท่านมักมากเสียแล้ว ไฉนถึงบรรลุธรรมได้ ?
ก.สัตตรสวัคคีย์ ข.ฉัพพัคคีย์
ค.ปัญจวัคคีย์ ง.ภัททวัคคีย์
ตอบ ค
๒๓.ธรรมให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำ ไม่ทำให้เป็นอริยะ คือข้อใด ?
ก.อัตตกิลมถานุโยค ข.กามสุขัลลิกานุโยค
ค.ภาวนานุโยค ง.ชาคริยานุโยค
ตอบ ก
๒๔.ทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ข้อใด ?
ก.กามสุขัลลิกานุโยค ข.อัตตกิลมถานุโยค
ค.อริยสัจธรรม ๔ ง.อริยมรรค ๘
ตอบ ง
๒๕.โกณฑัญญะได้นามนำหน้าว่า อัญญาสิ เพราะเหตุไร ?
ก.พระศาสดาประทาน ข.ได้ดวงตาเห็นธรรม
ค.เป็นพยานการตรัสรู้ ง.ให้ถูกต้องตามทักษา
ตอบ ข
๒๖.พระพุทธเจ้า ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ใคร ?
ก.สหายพระยสะ ข.ชฎิล ๓ พี่น้อง
ค.ปัญจวัคีย์ ง.ภัททวัคคีย์
ตอบ ค
๒๗.ผู้ใด เป็นสหายของพระยสะ ?
ก.พระอัสสชิ ข.พระนทีกัสสปะ
ค.พระอุบาลี ง.พระสุพาหุ
ตอบ ง
๒๘.พระสาวกที่ไปประกาศศาสนาครั้งแรก มีอุปสรรคอย่างไร ?
ก.ทางทุรกันดาร ข.ขาดแคลนอาหาร
ค.ให้การอุปสมบทไม่ได้ ง.ไม่มีผู้ตัดสินอธิกรณ์
ตอบ ค
๒๙.ใครกล่าวว่า ท่านถึงแสวงหาหญิงหรือหาตนดีกว่า ?
ก.พระศาสดา ข.พระสารีบุตร
ค.พระอัสสชิ ง.พระมหากัสสปะ
ตอบ ก
๓๐.กรุงราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด ?
ก.โกศล ข.มคธ
ค.ลิจฉวี ง.วัชชี
ตอบ ข
๓๑.ใครกล่าวว่า พระองค์เป็ฯศาสดา ข้าพระองค์เป็นสาวก ?
ก.พระยสะ ข.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค.พระอัสสชิ ง.พระอุรุเวลากัสสปะ
ตอบ ง
๓๒.พระสารีบุตร บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถใด ?
ก.นั่งสมาธิ ข.เดินจงกรม
ค.พิจารณาพยับแดด ง.นั่งถวายงานพัด
ตอบ ง
๓๓.ใครเป็นพระราชาครองกรุงราชคฤห์ ?
ก.พระเจ้าสุทโธทนะ ข.พระเจ้าอัญชนะ
ค.พระเจ้าพิมพิสาร ง.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ตอบ ค
๓๔.อนาถปิณฑิกาเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่เมืองใด ?
ก.พาราณสี ข.สาวัตถี
ค.ราชคฤห์ ง.เวสาลี
ตอบ ค
๓๕.เราจักไม่ละสติไปในกาย คือจักพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนใคร ?
ก.พระอุรุเวลากัสสปะ ข.พระสารีบุตร
ค.พระมหากัสสปะ ง.พระโมคคัลลานะ
ตอบ ค
๓๖.การประทานอุปสมบทคราวแรกที่แคว้นมคธ มีคนติเตียนว่า เป็นไปเพื่ออะไร ?
ก.ความเห็นแก่ตัว ข.ประโยชน์ตนเอง
ค.ความขาดแห่งสกุล ง.ความตัดญาติ
ตอบ ค
๓๗.พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ไหน ?
ก.วัดเชตวัน ข.วัดเวฬุวัน
ค.ป่ามหาวัน ง.วัดอัมพวัน
ตอบ ข
๓๘.ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?
ก.สถานที่ประสูติ ข.สถานที่บรรพชา
ค.สถานที่ตรัสรู้ ง.สถานที่ปรินิพพาน
ตอบ ข
๓๙.ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
ก.พระอนุรุทธะ ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอานนท์ ง.โทณพราหมณ์
ตอบ ง
๔๐.ปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมกี่องค์ ?
ก.๓๐๐ องค์ ข.๔๐๐ องค์
ค.๕๐๐ องค์ ง.๗๐๐ องค์
ตอบ ค
ศาสนพิธี
๔๑.หลักการทำบุญ ๓ อย่าง ทำให้เกิดพิธีกรรมอันเป็นแบบแผนเดียวกันเรียกว่าอะไร ?
ก.กุศลพิธี ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี ง.ศาสนพิธี
ตอบ ง
๔๒.พิธีกรรมที่ทำตนให้ฉลาดในการละชั่วทำดี อบรมตนให้ดีงามตามหลักคำสอน เรียกว่าอะไร ?
ก.ศาสนพิธี ข.บุญพิธี
ค.กุศลพิธี ง.ทานพิธี
ตอบ ค
๔๓.การรักษาศีล ๘ สำหรับอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าอะไร ?
ก.อุโบสถกรรม ข.อุโบสถศีล
ค.สามัคคีอุโบสถ ง.ปาริสุทธิอุโบสถ
ตอบ ข
๔๔.องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสากลโลก ?
ก.วันวิสาขบูชา ข.วันมาฆบูชา
ค.วันอัฐมีบูชา ง.วันอาสาฬหาบูชา
ตอบ ก
๔๕.วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันอะไร ?
ก.วันขึ้น ๘ ค่ำ ข.วันแสดงธรรม
ค.วันปรินิพพาน ง.วันถวายพระเพลิง
ตอบ ง
๔๖.บุคคลผู้ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ คือใคร ?
ก.อุบาสก ข.อุบาสิกา
ค.ทายก ง.ปฏิคาหก
ตอบ ค
๔๗.งานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ นิยมนิมนต์พระจำนวนเท่าไร ?
ก.๔ รูป ข.๕ รูป
ค. ๙ รูป ง.๑๐ รูป
ตอบ ค
๔๘.การถวายทานตามกาล เช่น ถวายผ้ากฐิน เรียกว่าอะไร ?
ก.สังฆทาน ข.กาลทาน
ค.ปาฏิปุคคลิกทาน ง.อกาลทาน
ตอบ ข
๔๙.การกราบที่พร้อมด้วยองค์ คือ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ เรียกว่าอะไร ?
ก.อัษฎางคประดิษฐ์ ข.อภิวาท
ค.เบญจางคประดิษฐ์ ง.นมัสการ
ตอบ ค
๕๐.พรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ......เป็นคำกล่าวอะไร ?
ก.ชุมนุมเทวดา ข.อาราธนาศีล
ค.อาราธนาพระปริตร ง.อาราธนาธรรม
ตอบ ง

เฉลย โดย แผนกธรรมสนามหลวง
พิมพ์โดย พระมหาประดิษฐ์ ญาณฏฺฐายี

ธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑. อุบายเครื่องป้องกันไม่ให้คนทำชั่วทางกายวาจา เรียกว่าอะไร ?
ก.ทาน ข.ศีล
ค.สมาธิ ง.ปัญญา
ตอบ ข
๒. คุณธรรมอะไร ทำให้โลกเว้นจากการเบียดเบียนล้างผลาญกัน ?
ก.ศีล ข.สุตะ
ค.จาคะ ง.ปัญญา
ตอบ ก
๓. ข้อใด ไม่นับเข้าในเบญจศีลที่มนุษย์ทุกคนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ ?
ก.ห้ามฆ่าสัตว์ ข.ห้ามลักทรัพย์
ค.ห้ามพูดปด ง.ห้ามประมาท
ตอบ ง
๔. สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก.ชีวิต ข.ทรัพย์
ค.คุ่รัก ง.คำพูด
ตอบ ก
๕. การกระทำใด ถือว่าเป็นการประพฤติผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ?
ก.ทำแท้ง ข.ลักทรัพย์
ค.มั่วกาม ง.พูดโกหก
ตอบ ก
๖. ฆ่าผู้อื่นเป็นบาป เพราะเป็นการเบียดเบียนกัน ฆ่าอะไรจึงไม่บาป ?
ก.ฆ่าสัตว์ ข.ฆ่าตัวเอง
ค.ฆ่ายักข์ ง.ฆ่าตัณหา
ตอบ ง
๗. ปาหินใส่รถยนต์ถูกคนขับตาบอด อนุโลกในปาณาติบาตข้อใด ?

ก.ฆ่าให้เสียชีวิต ข.เล่นสนุก
ค.ทำร้ายร่างกาย ง.ทรกรรม
ตอบ ค
๘. การประพฤติเหี้ยมโหดต่อสัตวื อนุโลมในปาณาติบาตข้อใด ?
ก.ทำให้บาดเจ็บ ข.ทำให้ลำบาก
ค.ทำให้พิการ ง.การทรกรรม
ตอบ ง
๙. ฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์เล็ก เพราะใช้ความพยายามมากตรงกับข้อใด ?
ก.ฆ่าควาย ข.ฆ่าช้าง
ค.ฆ่าแมลง ง.ฆ่าปลา
ตอบ ข
๑๐. นำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ โดยผิดกฏหมาย ตรงกับข้อใด ?
ก.ยักยอก ข.ลักลอบ
ค.ล่อลวง ง.เบียดบัง
ตอบ ข
๑๑. ข้อใดไม่จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ตามสิกขาบทที่ ๒ ?
ก.ของสงฆ์ ข.ของตัวเอง
ค.ของกลาง ง.ของคนอื่น
ตอบ ข
๑๒. อทินนาทานที่เข้าลักษณะเบียดบัง ตรงกับข้อใด ?
ก.ทุจริตนมโรงเรียน ข.ขายไข่ปลอม
ค.ให้กู้เงินนอกระบบ ง.ค้ายาเสพติด
ตอบ ก
๑๓. ขู่เจ้าของทรัพย์ให้ตกใจกลัว เพื่อหวังเอาทรัพย์ เรียกว่าอะไร ?
ก.ลัก ข.ตระบัด
ค.ฉก ง.กรรโชก
ตอบ ง
๑๔. ใช้เอกสารเท็จ เพื่อหวังจะครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก.ปล้น ข.ปลอม
ค.ลวง ง.หลอก
ตอบ ข๑๕. คำว่าผลาญในสิกขาบทที่ ๒ ตรงกับกรณีตัวอย่างใด ?
ก.จับตัวเรียกค่าไถ่ ข.เผาโรงเรียน
ค.เรียกค่าคุ้มครอง ง.รุกป่าสงวน
ตอบ ข
๑๖. คู่สามีภรรยามีความไว้วางใจต่อกัน จะต้องทำอย่างไร ?
ก.ไม่ลักขโมย ข.ไม่นอกใจ
ค.ไม่พูดโกหก ง.ไม่ดื่มสุรา
ตอบ ข
๑๗. คำว่าภรรยาคนอื่น ในสิงขาบทที่ ๓ หมายถึงหญิงในข้อใด ?
ก.หญิงที่สามีตาย ข.หญิงที่หย่ากับสามี
ค.หญิงที่มีพ่อแม่ ง.หญิงที่แต่งงานแล้ว
ตอบ ง
๑๘. คนที่ประพฤติผิดศีลตามสิกขาบทที่ ๔ ย่อมได้รับผลกรรมใด ?
ก.ขาดความเชื่อถือ ข.โรคภัยเบียดเบียน
ค.ทรัพย์สินสูญหาย ง.ให้มีสติเลอะเลือน
ตอบ ก
๑๙. มุสาวาทที่แสดงออกทางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
ก.เล่าความเท็จ ข.ทำเอกสารเท็จ
ค.แจ้งความเท็จ ง.เป็นพยานเท็จ
ตอบ ข
๒๐. มุสาวาทมีโทษมาก เพราะพูดเท็จต่อผู้มีพระคุณ ตรงกับข้อใด ?
ก.พ่อแม่ ข.พระสงฆ์
ค.พี่น้อง ง.เพื่อนรัก
ตอบ ก
๒๑. พูดจาเหน็บแนมให้คนอื่นเจ็บใจ อนุโลมในมุสาวาทข้อใด ?
ก.สัปปลับ ข.เสียดแทง
ค.อำความ ง.ทำมารยา
ตอบ ข


๒๒. สิกขาบทที่ ๔ บัญญัติกขึ้นเพื่อไม่ให้คนเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก.ชีวิต ข.ทรัพย์
ค.คู่รัก ง.คำพูด
ตอบ ง
๒๓. คำพูดปรเภทใด ไม่นับเข้าในข้อห้ามแห่งสิงขาบทที่ ๔
ก.มารยา ข.คืนคำ
ค.สาบาน ง.โวหาร
ตอบ ง
๒๔. ในหลักของศีล ๕ สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ตรงกับข้อใด ?
ก.สิ่งมีชีวิต ข.ทรัพย์สมบัติ
ค.สิ่งมึนเมา ง.บุรุษและสตรี
ตอบ ค
๒๕. เครื่องดื่มชนิดใด เป็นเหตุให้ผู้ดื่มผิดศีลตามสิกขาบทที่ ๕ ?
ก.ผลไม้ปั่น ข.เหล้าปั่น
ค.น้ำหวาน ง.น้ำอัดลม
ตอบ ข
๒๖. การดื่มสุราเป็นเหตุให้ประพฤติมารยาทน่าอดสู ตรงกับข้อใด ?
ก.ง่วงนอน ข.อ่อนเพลีย
ค.เสียงงาน ง.ทำอนาจาร
ตอบ ง
๒๗. เพราะติดสุราจึงหางานทำไม่ได้ เป็นโทษของการดื่มสุราข้อใด ?
ก.เสียทรัพย์ ข.ก่อวิวาท
ค.ทอนปัญญา ง.เกิดโรค
ตอบ ก
๒๘. ข้อใด ถือเป็นค่านิยมผิดๆ ของคนที่ชอบดื่มสุราเมรัย ?
ก.จิตใจห้าวหาญ ข.สังขารเสื่อม
ค.เลื่อมใสศาสนา ง.สติสมบูรณ์
ตอบ ก
๒๙. ปัญหาสังคมด้านใด สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยศีล ข้อที่ ๕?
ก.การทุจริต ข.อาชญากรรม
ค.ยาเสพติ ง.เล่นการพนัน
ตอบ ค๓๐. คุณธรรมที่อุดหนุนการรักษาศีลให้มีความมั่นคง เรียกว่าอะไร ?
ก.เบญจศีล ข.เบญจธรรม
ค.เบญจขันธ์ ง.เบญจวัคคีย์
ตอบ ข
๓๑. ความตั้งใจงดเว้นจากข้อห้ามในศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?
ก.อาบัติ ข.วิบัติ
ค.วิรัติ ง.วินัย
ตอบ ค
๓๒. มีคนชวนให้ดื่มสุรา เห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงปฏิเสธจัดเป็นวิรัติใด ?
ก.สมาทานวิรัติ ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข
๓๓. การละเว้นข้อห้ามของคฤหัสถ์ที่ถือศีลในวันพระ จัดเป็นวิรัติใด ?
ก.สมาทานวิรัติ ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
๓๔. คนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่มีจิตไร้เมตตา ได้ชื่อว่าขาดอะไร ?
ก.กัลยาณธรรม ข.กัลยาณจิต
ค.กัลยาณมิตร ง.กัลยาณชน
ตอบ ก
๓๕. คนที่มีความสุขสมบูรณ์แล้ว ปรารถนาจะให้คนอื่นมีความสุขบ้าง ได้ชื่อว่ามีคุณธรรมใด ?
ก.เมตตา ข.กรุณา
ค.มุทิตา ง.อุเบกขา
ตอบ ก
๓๖. บุคคลประพฤติเช่นไร จึงชื่อว่ามีจิตประกอบด้วยเมตตา ?
ก.เลี้ยงดูคนชรา ข.รักษาคนป่วย
ค.ช่ว่ยคนจมน้ำ ง.ช่วยช้างขาหัก
ตอบ ก
๓๗. คลอดลูกแล้ว กลับไม่เอาธุระเลี้ยงดู นำลูกไปขายให้แก่คนอื่นเพราะขาดคุณธรรมใด ?
ก.ความอดทน ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเมตตา ง.ความกตัญญู
ตอบ ค
๓๘. ทำงานแบบตื่นก่อนนอนทีหลัง ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
ก.กิจกรรม ข.บุคคล
ค.วัตถุ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
๓๙. นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงให้คนงานตามสัญญาว่าจ้าง ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก.กิจกรรม ข.บุคคล
ค.วัตถุ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข
๔๐. พ่อค้าขายไข่ไก่ปลอม ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก.กิจกรรม ข.บุคคล
ค.วัตถุ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ค

ธรรมศึกษากับวัดวิโจนาราม
ที่มา:http://www.suthatsunday.com/index.php?name=news&category=2

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑.ธรรมมีอุปการะมากได้แก่ข้อใด ?
ก.สติ-สัมปชัญญะ ข.หิริ-โอตตัปปะ
ค.ขันติ-โสรัจจะ ง.กตัญญู-กตเวที
ตอบ ก
๒.ทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก.ธรรมเป็นโลกบาล ข.ธรรมมีอุปการะมาก
ค.ธรรมอันทำให้งาม ง.ธรรมหาได้ยาก
ตอบ ข
๓.ข้อความรณรงค์ว่า เลิกเหล้าเลิกจน สอนให้มีธรรมข้อใด ?
ก.สติ ข.ประหยัด
ค.ซื่อสัตย์ ง.กตัญญู
ตอบ ก
๔.ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า พระในบ้าน ?
ก.พระพุทธรูป ข.พระภูมิเจ้าที่
ค.พ่อแม่ ง.ปู่ ย่า ตา ยาย
ตอบ ค
๕.ข้อใดเป็นลักษณุของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?
ก.ปิดทองหลังพระ ข.ทองไม่รู้ร้อน
ค.ยิ้มได้เมื่อภัยมา ง.น้ำนิ่งไหลลึก
ตอบ ค
๖.ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?
ก.พระอินทร์ ข. พระพรหม
ค.พระพิฆเณศวร์ ง.พระรัตนตรัย
ตอบ ง
๗.คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?
ก.พูดปด ข.พูดคำหยาบ
ค.พูดส่อเสียด ง.พูดเพ้อเจ้อ
ตอบ ค
๘.เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?
ก.โลภะ ข.โทสะ
ค.โมหะ ง.ราคะ
ตอบ ค
๙.ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
ก.สังคหวัตถุ ๔ ข.จักร ๔
ค.อิทธิบาท ๔ ง.ปธาน ๔
ตอบ ข
๑๐.ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?
ก.มีความเจริญ ข.มีความยินดี
ค.มีความยินร้าย ง.มีความยุติธรรม
ตอบ ก
๑๑การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?
ก.ถูกกาลเทศะ ข.ถูกใจเขา
ค.ถูกศีลธรรม ง.ถูกใจเรา
ตอบ ค
๑๒.ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของอคติ จะมีผลอย่างไร ?
ก.เห็นแก่ประโยชน์ตน ข.ไม่มีคนนับถือ
ค.ตัดสินผิดพลาด ง.ขาดความยุติธรรม
ตอบ ง
๑๓.หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตก ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ?
ก.สังวรปธาน ข.ปหานปธาน
ค.ภาวนาปธาน ง.อนุรักขนาปธาน
ตอบ ค
๑๔.ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดธรรมใด ?
ก.อธิษฐานธรรม ข.อิทธิบาทธรรม
ค.พรหมวิหารธรรม ง.ปธานธรรม
ตอบ ก
๑๕.ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?
ก.ฉันทะ ข.วิริยะ
ค.จิตตะ ง.วิมังสา
ตอบ ข
๑๖.เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.เมตตา ข.กรุณา
ค.มุทิตา ง.อุเบกขา
ตอบ ค
๑๗.อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?
ก.ความเกิด ข.ตัณหา
ค.กรรม ง.ความจน
ตอบ ข
๑๘.ปัญญาที่เกิดจากการฟัง เรียกว่าอะไร ?
ก.สุตมยปัญญา ข.จินตามยปัญญา
ค.ภาวนามยปัญญา ง.ปุจฉา-วิสัชนา
ตอบ ก
๑๙.ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?
ก.สัทธา ข.วิริยะ
ค.ขันติ ง.สมาธิ
ตอบ ข
๒๐.ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?
ก.นามกับรูป ข.สัญญากับสังขาร
ค.นามกับสัญญา ง.สังขารกับวิญญาณ
ตอบ ก
๒๑.เมาไม่ขับตั้งสติก่อนสตาร์ท แสดงถึงคารวะในข้อใด ?
ก.พระพุทธ ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ์ ง.ความไม่ประมาท
ตอบ ง
๒๒.สาราณียธรรมสอนให้คนเป็นเช่นไร ?
ก.มีความพอเพียง ข.เลี้ยงตนโดยชอบ
ค.ไม่ประกอบอกุศล ง.รู้รักสามัคคี
ตอบ ง
๒๓.ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณียธรรม ?
ก.อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ข.อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
ค.คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย ง.ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ์
ตอบ ข
๒๔.ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์ืเสมอกัน ?
ก.มีอะไรก็แบ่งปัน ข.มีอะไรช่วยกัน
ค.ว่าอะไรก็ว่าตามกัน ง.รักษาระเบียบร่วมกัน
ตอบ ง
๒๕.เคารพในหลักประชาธิปไตย จัดเข้าในธรรมข้อใด ?
ก.ทำดีต่อกัน ข.พูดดีต่อกัน
ค.คิดดีต่อกัน ง.มีความเห็นร่วมกัน
ตอบ ง
๒๖.อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?
ก.ทรัพย์ภายใน ข.ทรัพย์ภายนอก
ค.ทรัพย์มรดก ง.อสังหาริมทรัพย์
ตอบ ก
๒๗.ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ผืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทนา ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา ง.สมชีวิตา
ตอบ ง
๒๘.นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ก.อัตตัญญุตา ข.มัตตัญญุตา
ค.กาลัญญุตา ง.ปริสัญญุตา
ตอบ ข
๒๙.เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงหับข้อใด ?
ก.อัตตัญญุตา ข.กาลัญญุตา
ค.ปริสัญญุตา ง.มัตตัญญุตา
ตอบ ค
๓๐.โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
ก.ธรรมรักษาโรค ข.ธรรมเหนือโลก
ค.ธรรมที่อยู่คู่โลก ง.ธรรมที่สร้างโลก
ตอบ ค
๓๑.โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?
ก.ข้าราชการ ข.คนใช้แรงงาน
ค.คนค้าขาย ง.คนทุกคน
ตอบ ง
๓๒.โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?
ก.มีลาภ ข.มียศ
ค.มีสุข ง.มีทุกข์
ตอบ ง
๓๓.ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?
ก.หาทางนินทาตอบ ข.ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ค.ทำเป็นไม่สนใจ ง.พยายามปรับปรุงตัวเอง
ตอบ ข
๓๔.ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ?
ก.ดุรายการธรรมทางทีวี ข.พูดโกหกเพื่อเอาตัวรอด
ค.ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล ง.บอกทางแก่คนหลงทาง
ตอบ ง
๓๕.การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?
ก.ภาวนามัย ข.อปจายนมัย
ค.เวยยาวัจจมัย ง.ปัตติทานมัย
ตอบ ข
๓๖.ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?
ก.ขยันตื่นแต่เช้า ข.ขยันออกกำลังกาย
ค.ขยันทำงาน ง.ขยันออกงานสังคม
ตอบ ค
๓๗.มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทา ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา ง.สมชีวิตา
ตอบ ข

๓๘.อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทา ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา ง.สมชีวิตา
ตอบ ค

๓๙.ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?
ก.ชวนกันปฏิบัติธรรม ข.ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
ค.ไหว้เสาไม้ตะเคียน ง.ไหว้พระธาตุ
ตอบ ค
๔๐.เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
ก.สัทธาสัมปทา ข.สีลสัมปทา
ค.จาคสัมปทา ง.ปัญญาสัมปทา
ตอบ ก
๔๑.มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
ก.คนปอกลอก ข.คนดีแต่พูด
ค.คนหัวประจบ ง.คนชักชวนในทางฉิบหาย
ตอบ ก
๔๒.ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
ก.คนดีแต่พูด ข.คนหัวประจบ
ค.คนปอกลอก ง.คนชักชวนในทางฉิบหาย
ตอบ ข
๔๓.ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรข้อใด ?
ก.มิตรอุปการะ ข.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค.มิตรแนะประโยชน์ ง.มิตรมีความรักใคร่
ตอบ ข
๔๔.เขาเป็นคนคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?
ก.ทาน ข.ปิยวาจา
ค.อัตถจริยา ง.สมานัตตตา
ตอบ ง
๔๕.พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.สัจจะ ข.ทะมะ
ค.ขันติ ง.จาคะ
ตอบ ก
๔๖.งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก.สัจจะ ข.ทมะ
ค.ขันติ ง.จาคะ
ตอบ ค

๔๗.ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?
ก.ลูก-พ่อแม่ ข.ภรรยา-สามี
ค.ศิษย์-ครู ง.บ่าว-นาย
ตอบ ง
๔๘.ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?
ก.ขายวัตถุโบราณ ข.ขายสังฆภัณฑ์
ค.ขายพระพุทธรูป ง.ขายอาวุธ
ตอบ ง
๔๙.ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
ก.มารดา-บิดา ข.ครู-อาจารย์
ค.ภรรยา-สามี ง.บุตร-ธิดา
ตอบ ก
๕๐.ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
ก.ดื่มน้ำเมา ข.เที่ยวกลางคืน
ค.เล่นการพนัน ง.คบคนชั่วเป็นมิตร
ตอบ ค
ธรรมศึกษา
ที่มา:http://www.suthatsunday.com/index.php?name=news&category=2