วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑. อุบายเครื่องป้องกันไม่ให้คนทำชั่วทางกายวาจา เรียกว่าอะไร ?
ก.ทาน ข.ศีล
ค.สมาธิ ง.ปัญญา
ตอบ ข
๒. คุณธรรมอะไร ทำให้โลกเว้นจากการเบียดเบียนล้างผลาญกัน ?
ก.ศีล ข.สุตะ
ค.จาคะ ง.ปัญญา
ตอบ ก
๓. ข้อใด ไม่นับเข้าในเบญจศีลที่มนุษย์ทุกคนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ ?
ก.ห้ามฆ่าสัตว์ ข.ห้ามลักทรัพย์
ค.ห้ามพูดปด ง.ห้ามประมาท
ตอบ ง
๔. สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก.ชีวิต ข.ทรัพย์
ค.คุ่รัก ง.คำพูด
ตอบ ก
๕. การกระทำใด ถือว่าเป็นการประพฤติผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ?
ก.ทำแท้ง ข.ลักทรัพย์
ค.มั่วกาม ง.พูดโกหก
ตอบ ก
๖. ฆ่าผู้อื่นเป็นบาป เพราะเป็นการเบียดเบียนกัน ฆ่าอะไรจึงไม่บาป ?
ก.ฆ่าสัตว์ ข.ฆ่าตัวเอง
ค.ฆ่ายักข์ ง.ฆ่าตัณหา
ตอบ ง
๗. ปาหินใส่รถยนต์ถูกคนขับตาบอด อนุโลกในปาณาติบาตข้อใด ?

ก.ฆ่าให้เสียชีวิต ข.เล่นสนุก
ค.ทำร้ายร่างกาย ง.ทรกรรม
ตอบ ค
๘. การประพฤติเหี้ยมโหดต่อสัตวื อนุโลมในปาณาติบาตข้อใด ?
ก.ทำให้บาดเจ็บ ข.ทำให้ลำบาก
ค.ทำให้พิการ ง.การทรกรรม
ตอบ ง
๙. ฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์เล็ก เพราะใช้ความพยายามมากตรงกับข้อใด ?
ก.ฆ่าควาย ข.ฆ่าช้าง
ค.ฆ่าแมลง ง.ฆ่าปลา
ตอบ ข
๑๐. นำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ โดยผิดกฏหมาย ตรงกับข้อใด ?
ก.ยักยอก ข.ลักลอบ
ค.ล่อลวง ง.เบียดบัง
ตอบ ข
๑๑. ข้อใดไม่จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ตามสิกขาบทที่ ๒ ?
ก.ของสงฆ์ ข.ของตัวเอง
ค.ของกลาง ง.ของคนอื่น
ตอบ ข
๑๒. อทินนาทานที่เข้าลักษณะเบียดบัง ตรงกับข้อใด ?
ก.ทุจริตนมโรงเรียน ข.ขายไข่ปลอม
ค.ให้กู้เงินนอกระบบ ง.ค้ายาเสพติด
ตอบ ก
๑๓. ขู่เจ้าของทรัพย์ให้ตกใจกลัว เพื่อหวังเอาทรัพย์ เรียกว่าอะไร ?
ก.ลัก ข.ตระบัด
ค.ฉก ง.กรรโชก
ตอบ ง
๑๔. ใช้เอกสารเท็จ เพื่อหวังจะครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก.ปล้น ข.ปลอม
ค.ลวง ง.หลอก
ตอบ ข๑๕. คำว่าผลาญในสิกขาบทที่ ๒ ตรงกับกรณีตัวอย่างใด ?
ก.จับตัวเรียกค่าไถ่ ข.เผาโรงเรียน
ค.เรียกค่าคุ้มครอง ง.รุกป่าสงวน
ตอบ ข
๑๖. คู่สามีภรรยามีความไว้วางใจต่อกัน จะต้องทำอย่างไร ?
ก.ไม่ลักขโมย ข.ไม่นอกใจ
ค.ไม่พูดโกหก ง.ไม่ดื่มสุรา
ตอบ ข
๑๗. คำว่าภรรยาคนอื่น ในสิงขาบทที่ ๓ หมายถึงหญิงในข้อใด ?
ก.หญิงที่สามีตาย ข.หญิงที่หย่ากับสามี
ค.หญิงที่มีพ่อแม่ ง.หญิงที่แต่งงานแล้ว
ตอบ ง
๑๘. คนที่ประพฤติผิดศีลตามสิกขาบทที่ ๔ ย่อมได้รับผลกรรมใด ?
ก.ขาดความเชื่อถือ ข.โรคภัยเบียดเบียน
ค.ทรัพย์สินสูญหาย ง.ให้มีสติเลอะเลือน
ตอบ ก
๑๙. มุสาวาทที่แสดงออกทางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
ก.เล่าความเท็จ ข.ทำเอกสารเท็จ
ค.แจ้งความเท็จ ง.เป็นพยานเท็จ
ตอบ ข
๒๐. มุสาวาทมีโทษมาก เพราะพูดเท็จต่อผู้มีพระคุณ ตรงกับข้อใด ?
ก.พ่อแม่ ข.พระสงฆ์
ค.พี่น้อง ง.เพื่อนรัก
ตอบ ก
๒๑. พูดจาเหน็บแนมให้คนอื่นเจ็บใจ อนุโลมในมุสาวาทข้อใด ?
ก.สัปปลับ ข.เสียดแทง
ค.อำความ ง.ทำมารยา
ตอบ ข


๒๒. สิกขาบทที่ ๔ บัญญัติกขึ้นเพื่อไม่ให้คนเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก.ชีวิต ข.ทรัพย์
ค.คู่รัก ง.คำพูด
ตอบ ง
๒๓. คำพูดปรเภทใด ไม่นับเข้าในข้อห้ามแห่งสิงขาบทที่ ๔
ก.มารยา ข.คืนคำ
ค.สาบาน ง.โวหาร
ตอบ ง
๒๔. ในหลักของศีล ๕ สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ตรงกับข้อใด ?
ก.สิ่งมีชีวิต ข.ทรัพย์สมบัติ
ค.สิ่งมึนเมา ง.บุรุษและสตรี
ตอบ ค
๒๕. เครื่องดื่มชนิดใด เป็นเหตุให้ผู้ดื่มผิดศีลตามสิกขาบทที่ ๕ ?
ก.ผลไม้ปั่น ข.เหล้าปั่น
ค.น้ำหวาน ง.น้ำอัดลม
ตอบ ข
๒๖. การดื่มสุราเป็นเหตุให้ประพฤติมารยาทน่าอดสู ตรงกับข้อใด ?
ก.ง่วงนอน ข.อ่อนเพลีย
ค.เสียงงาน ง.ทำอนาจาร
ตอบ ง
๒๗. เพราะติดสุราจึงหางานทำไม่ได้ เป็นโทษของการดื่มสุราข้อใด ?
ก.เสียทรัพย์ ข.ก่อวิวาท
ค.ทอนปัญญา ง.เกิดโรค
ตอบ ก
๒๘. ข้อใด ถือเป็นค่านิยมผิดๆ ของคนที่ชอบดื่มสุราเมรัย ?
ก.จิตใจห้าวหาญ ข.สังขารเสื่อม
ค.เลื่อมใสศาสนา ง.สติสมบูรณ์
ตอบ ก
๒๙. ปัญหาสังคมด้านใด สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยศีล ข้อที่ ๕?
ก.การทุจริต ข.อาชญากรรม
ค.ยาเสพติ ง.เล่นการพนัน
ตอบ ค๓๐. คุณธรรมที่อุดหนุนการรักษาศีลให้มีความมั่นคง เรียกว่าอะไร ?
ก.เบญจศีล ข.เบญจธรรม
ค.เบญจขันธ์ ง.เบญจวัคคีย์
ตอบ ข
๓๑. ความตั้งใจงดเว้นจากข้อห้ามในศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?
ก.อาบัติ ข.วิบัติ
ค.วิรัติ ง.วินัย
ตอบ ค
๓๒. มีคนชวนให้ดื่มสุรา เห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงปฏิเสธจัดเป็นวิรัติใด ?
ก.สมาทานวิรัติ ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข
๓๓. การละเว้นข้อห้ามของคฤหัสถ์ที่ถือศีลในวันพระ จัดเป็นวิรัติใด ?
ก.สมาทานวิรัติ ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
๓๔. คนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่มีจิตไร้เมตตา ได้ชื่อว่าขาดอะไร ?
ก.กัลยาณธรรม ข.กัลยาณจิต
ค.กัลยาณมิตร ง.กัลยาณชน
ตอบ ก
๓๕. คนที่มีความสุขสมบูรณ์แล้ว ปรารถนาจะให้คนอื่นมีความสุขบ้าง ได้ชื่อว่ามีคุณธรรมใด ?
ก.เมตตา ข.กรุณา
ค.มุทิตา ง.อุเบกขา
ตอบ ก
๓๖. บุคคลประพฤติเช่นไร จึงชื่อว่ามีจิตประกอบด้วยเมตตา ?
ก.เลี้ยงดูคนชรา ข.รักษาคนป่วย
ค.ช่ว่ยคนจมน้ำ ง.ช่วยช้างขาหัก
ตอบ ก
๓๗. คลอดลูกแล้ว กลับไม่เอาธุระเลี้ยงดู นำลูกไปขายให้แก่คนอื่นเพราะขาดคุณธรรมใด ?
ก.ความอดทน ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความเมตตา ง.ความกตัญญู
ตอบ ค
๓๘. ทำงานแบบตื่นก่อนนอนทีหลัง ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
ก.กิจกรรม ข.บุคคล
ค.วัตถุ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
๓๙. นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงให้คนงานตามสัญญาว่าจ้าง ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก.กิจกรรม ข.บุคคล
ค.วัตถุ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข
๔๐. พ่อค้าขายไข่ไก่ปลอม ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก.กิจกรรม ข.บุคคล
ค.วัตถุ ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ค

ธรรมศึกษากับวัดวิโจนาราม
ที่มา:http://www.suthatsunday.com/index.php?name=news&category=2

1 ความคิดเห็น:

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน