วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑.ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?
ก.พายัพ ข.อีสาน
ค.หรดี ง.อาคเนย์
ตอบ ง
๒.มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ?
ก.แสวงหาความเจริญ ข.แสวงหาความรู้
ค.มีถิ่นอาศัยอยู่เดิม ง.มีการแสวงหาที่อยู่
ตอบ ค
๓.หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับข้อใด ?
ก.มัชฌิมชนบท ข.มัธยมชนบท
ค.ปัจฉิมชนบท ง.ปัจจันตชนบท
ตอบ ง
๔.ผู้ทำการค้าขาย หมายถึงบุคคลจำพวกใด ?
ก.กษัตริย์ ข.พราหมณ์
ค.แพศย์ ง.ศูทร
ตอบ ค
๕.คนจันฑาล เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ก.พ่อแม่วรรณะเดียวกัน ข.พ่อแม่คนละวรรณะ
ค.พ่อแม่ตระกูลเดียวกัน ง.พ่อแม่คนละตระกูล
ตอบ ข
๖.นครกบิลพัสดุ์เกี่ยวพันเป็นพิเศษกับนครใด ?
ก.นครเทวทหะ ข.นครสาวัตถี
ค.นครพาราณสี ง.นครปาวา
ตอบ ก
๗.พระราชวงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวงศ์ใด ?
ก.โกลิยวงศ์ ข.ศากยวงศ์
ค.สุริยวงศ์ ง.อาทิตยวงศ์
ตอบ ข
๘.กษัตริย์ผู้เป็นญาติของพระพุทธเจ้า คือใคร ?
ก.พระเจ้าสีหหนุ ข.พระเจ้าพิมพิสาร
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล ง.พระเจ้าอโศกมหาราช
ตอบ ก
๙.ผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าสีหหนุ คือใคร ?
ก.พระเจ้าอัญชนะ ข.พระเจ้าชยเสนะ
ค.พระเจ้าสุทโธทนะ ง.พระเจ้าสุปปพุทธะ
ตอบ ข
๑๐.เมื่ออสิตดาบสเห็นพระราชกุมารต้องตามมหาบุรุษลักษณะแล้ว แสดงอาการอย่างไร ?
ก.ลุกขึ้นกราบ ข.ทำนายลักษณะ
ค.ถวายตัวเป็นข้า ง.อธิษฐานบวชตาม
ตอบ ก
๑๑.เมื่อพระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงทำพิธีขนานพระนาม ?
ก.๔ วัน ข.๕ วัน
ค.๖ วัน ง.๗ วัน
ตอบ ข
๑๒.พระสิทธัตถกุมาร เสด็ดอยู่ครองฆราวาสตราบชนมายุเท่าไร ?
ก.๒๘ พรรษา ข.๒๙ พรรษา
ค.๓๕ พรราา ง.๓๖ พรรษา
ตอบ ข
๑๓.การโกนผมของคนในสมัยพุทธกาล บ่งถึงเป็นคนเช่นไร ?
ก.มีทุกข์ ข.พ้นทุกข์
ค.จัญไร ง.นักโทษ
ตอบ ค
๑๔.พระมหาบุรุษทรงศึกษาจบสมาบัติ ๘ จากสำนักใคร ?
ก.กาฬเทวิลดาบส ข.อุทกดาบส
ค.อสิตดาบส ง.อาฬารดาบส
ตอบ ข
๑๕.พระมหาบุรุษพิจารณาเห็นอะไร จึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ?
ก.อุปมา ๓ ข้อ ข.พิณ ๓ สาย
ค.ดอกบัว ๓ เหล่า ง.ความเมา ๓
ตอบ ก
๑๖.ไม้แห้งที่ไกลจากน้ำ วางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ หมายถึงผู้เช่นไร ?
ก.ควรออกบวชได้ ข.ไม่ควรออกบวช
ค.ควรจะตรัสรู้ได้ ง.ไม่ควรจะตรัสรู้ได้
ตอบ ค
๑๗.สาเหตุที่ปัญจวัคคีย์ออกบวช เฝ้าตามปรนนิบัติพระมหาบุรุษตรงกับข้อใด ?
ก.ตอบแทนคุณ ข.เชื่อมั่นในตำรา
ค.คำสั่งอาจารย์ ง.ต้องการบรรลุตาม
ตอบ ง
๑๘.นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งอยู่ สำคัญว่าใคร ?
ก.เทวดา ข.ท้าวสักกะ
ค.พระอินทร์ ง.ท้าวมหาราช
ตอบ ก
๑๙.ขณะฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว ๗ วัน เสด็จประทับที่ใด ?
ก.ต้นมหาโพธิ ข.ต้นไทร
ค.ต้นจิก ง.ต้นเกตุ
ตอบ ค
๒๐.ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกสิ้น ๗ วัน ณ สถานที่ไหน ?
ก.อนิมิสเจดีย์ ข.รัตนจงกรมเจดีย์
ค.บริโภคเจดีย์ ง.รัตนฆรเจดีย์
ตอบ ง
๒๑.บุคคลจะรู้ทั่วถึงธรรม ทรงเปรียบด้วยดอกบัวกี่เหล่า ?
ก.๒ เหล่า ข.๓ เหล่า
ค.๔ เหล่า ง.๕ เหล่า
ตอบ ข
๒๒.ใครถามว่า ท่านมักมากเสียแล้ว ไฉนถึงบรรลุธรรมได้ ?
ก.สัตตรสวัคคีย์ ข.ฉัพพัคคีย์
ค.ปัญจวัคคีย์ ง.ภัททวัคคีย์
ตอบ ค
๒๓.ธรรมให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำ ไม่ทำให้เป็นอริยะ คือข้อใด ?
ก.อัตตกิลมถานุโยค ข.กามสุขัลลิกานุโยค
ค.ภาวนานุโยค ง.ชาคริยานุโยค
ตอบ ก
๒๔.ทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ข้อใด ?
ก.กามสุขัลลิกานุโยค ข.อัตตกิลมถานุโยค
ค.อริยสัจธรรม ๔ ง.อริยมรรค ๘
ตอบ ง
๒๕.โกณฑัญญะได้นามนำหน้าว่า อัญญาสิ เพราะเหตุไร ?
ก.พระศาสดาประทาน ข.ได้ดวงตาเห็นธรรม
ค.เป็นพยานการตรัสรู้ ง.ให้ถูกต้องตามทักษา
ตอบ ข
๒๖.พระพุทธเจ้า ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ใคร ?
ก.สหายพระยสะ ข.ชฎิล ๓ พี่น้อง
ค.ปัญจวัคีย์ ง.ภัททวัคคีย์
ตอบ ค
๒๗.ผู้ใด เป็นสหายของพระยสะ ?
ก.พระอัสสชิ ข.พระนทีกัสสปะ
ค.พระอุบาลี ง.พระสุพาหุ
ตอบ ง
๒๘.พระสาวกที่ไปประกาศศาสนาครั้งแรก มีอุปสรรคอย่างไร ?
ก.ทางทุรกันดาร ข.ขาดแคลนอาหาร
ค.ให้การอุปสมบทไม่ได้ ง.ไม่มีผู้ตัดสินอธิกรณ์
ตอบ ค
๒๙.ใครกล่าวว่า ท่านถึงแสวงหาหญิงหรือหาตนดีกว่า ?
ก.พระศาสดา ข.พระสารีบุตร
ค.พระอัสสชิ ง.พระมหากัสสปะ
ตอบ ก
๓๐.กรุงราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด ?
ก.โกศล ข.มคธ
ค.ลิจฉวี ง.วัชชี
ตอบ ข
๓๑.ใครกล่าวว่า พระองค์เป็ฯศาสดา ข้าพระองค์เป็นสาวก ?
ก.พระยสะ ข.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค.พระอัสสชิ ง.พระอุรุเวลากัสสปะ
ตอบ ง
๓๒.พระสารีบุตร บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถใด ?
ก.นั่งสมาธิ ข.เดินจงกรม
ค.พิจารณาพยับแดด ง.นั่งถวายงานพัด
ตอบ ง
๓๓.ใครเป็นพระราชาครองกรุงราชคฤห์ ?
ก.พระเจ้าสุทโธทนะ ข.พระเจ้าอัญชนะ
ค.พระเจ้าพิมพิสาร ง.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ตอบ ค
๓๔.อนาถปิณฑิกาเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่เมืองใด ?
ก.พาราณสี ข.สาวัตถี
ค.ราชคฤห์ ง.เวสาลี
ตอบ ค
๓๕.เราจักไม่ละสติไปในกาย คือจักพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนใคร ?
ก.พระอุรุเวลากัสสปะ ข.พระสารีบุตร
ค.พระมหากัสสปะ ง.พระโมคคัลลานะ
ตอบ ค
๓๖.การประทานอุปสมบทคราวแรกที่แคว้นมคธ มีคนติเตียนว่า เป็นไปเพื่ออะไร ?
ก.ความเห็นแก่ตัว ข.ประโยชน์ตนเอง
ค.ความขาดแห่งสกุล ง.ความตัดญาติ
ตอบ ค
๓๗.พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ไหน ?
ก.วัดเชตวัน ข.วัดเวฬุวัน
ค.ป่ามหาวัน ง.วัดอัมพวัน
ตอบ ข
๓๘.ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?
ก.สถานที่ประสูติ ข.สถานที่บรรพชา
ค.สถานที่ตรัสรู้ ง.สถานที่ปรินิพพาน
ตอบ ข
๓๙.ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
ก.พระอนุรุทธะ ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอานนท์ ง.โทณพราหมณ์
ตอบ ง
๔๐.ปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมกี่องค์ ?
ก.๓๐๐ องค์ ข.๔๐๐ องค์
ค.๕๐๐ องค์ ง.๗๐๐ องค์
ตอบ ค
ศาสนพิธี
๔๑.หลักการทำบุญ ๓ อย่าง ทำให้เกิดพิธีกรรมอันเป็นแบบแผนเดียวกันเรียกว่าอะไร ?
ก.กุศลพิธี ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี ง.ศาสนพิธี
ตอบ ง
๔๒.พิธีกรรมที่ทำตนให้ฉลาดในการละชั่วทำดี อบรมตนให้ดีงามตามหลักคำสอน เรียกว่าอะไร ?
ก.ศาสนพิธี ข.บุญพิธี
ค.กุศลพิธี ง.ทานพิธี
ตอบ ค
๔๓.การรักษาศีล ๘ สำหรับอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าอะไร ?
ก.อุโบสถกรรม ข.อุโบสถศีล
ค.สามัคคีอุโบสถ ง.ปาริสุทธิอุโบสถ
ตอบ ข
๔๔.องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด เป็นวันสากลโลก ?
ก.วันวิสาขบูชา ข.วันมาฆบูชา
ค.วันอัฐมีบูชา ง.วันอาสาฬหาบูชา
ตอบ ก
๔๕.วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันอะไร ?
ก.วันขึ้น ๘ ค่ำ ข.วันแสดงธรรม
ค.วันปรินิพพาน ง.วันถวายพระเพลิง
ตอบ ง
๔๖.บุคคลผู้ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ คือใคร ?
ก.อุบาสก ข.อุบาสิกา
ค.ทายก ง.ปฏิคาหก
ตอบ ค
๔๗.งานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ นิยมนิมนต์พระจำนวนเท่าไร ?
ก.๔ รูป ข.๕ รูป
ค. ๙ รูป ง.๑๐ รูป
ตอบ ค
๔๘.การถวายทานตามกาล เช่น ถวายผ้ากฐิน เรียกว่าอะไร ?
ก.สังฆทาน ข.กาลทาน
ค.ปาฏิปุคคลิกทาน ง.อกาลทาน
ตอบ ข
๔๙.การกราบที่พร้อมด้วยองค์ คือ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ เรียกว่าอะไร ?
ก.อัษฎางคประดิษฐ์ ข.อภิวาท
ค.เบญจางคประดิษฐ์ ง.นมัสการ
ตอบ ค
๕๐.พรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ......เป็นคำกล่าวอะไร ?
ก.ชุมนุมเทวดา ข.อาราธนาศีล
ค.อาราธนาพระปริตร ง.อาราธนาธรรม
ตอบ ง

เฉลย โดย แผนกธรรมสนามหลวง
พิมพ์โดย พระมหาประดิษฐ์ ญาณฏฺฐายี

ธรรมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน