วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑.ธรรมมีอุปการะมากได้แก่ข้อใด ?
ก.สติ-สัมปชัญญะ ข.หิริ-โอตตัปปะ
ค.ขันติ-โสรัจจะ ง.กตัญญู-กตเวที
ตอบ ก
๒.ทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก.ธรรมเป็นโลกบาล ข.ธรรมมีอุปการะมาก
ค.ธรรมอันทำให้งาม ง.ธรรมหาได้ยาก
ตอบ ข
๓.ข้อความรณรงค์ว่า เลิกเหล้าเลิกจน สอนให้มีธรรมข้อใด ?
ก.สติ ข.ประหยัด
ค.ซื่อสัตย์ ง.กตัญญู
ตอบ ก
๔.ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า พระในบ้าน ?
ก.พระพุทธรูป ข.พระภูมิเจ้าที่
ค.พ่อแม่ ง.ปู่ ย่า ตา ยาย
ตอบ ค
๕.ข้อใดเป็นลักษณุของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?
ก.ปิดทองหลังพระ ข.ทองไม่รู้ร้อน
ค.ยิ้มได้เมื่อภัยมา ง.น้ำนิ่งไหลลึก
ตอบ ค
๖.ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?
ก.พระอินทร์ ข. พระพรหม
ค.พระพิฆเณศวร์ ง.พระรัตนตรัย
ตอบ ง
๗.คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?
ก.พูดปด ข.พูดคำหยาบ
ค.พูดส่อเสียด ง.พูดเพ้อเจ้อ
ตอบ ค
๘.เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?
ก.โลภะ ข.โทสะ
ค.โมหะ ง.ราคะ
ตอบ ค
๙.ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
ก.สังคหวัตถุ ๔ ข.จักร ๔
ค.อิทธิบาท ๔ ง.ปธาน ๔
ตอบ ข
๑๐.ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?
ก.มีความเจริญ ข.มีความยินดี
ค.มีความยินร้าย ง.มีความยุติธรรม
ตอบ ก
๑๑การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?
ก.ถูกกาลเทศะ ข.ถูกใจเขา
ค.ถูกศีลธรรม ง.ถูกใจเรา
ตอบ ค
๑๒.ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของอคติ จะมีผลอย่างไร ?
ก.เห็นแก่ประโยชน์ตน ข.ไม่มีคนนับถือ
ค.ตัดสินผิดพลาด ง.ขาดความยุติธรรม
ตอบ ง
๑๓.หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตก ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ?
ก.สังวรปธาน ข.ปหานปธาน
ค.ภาวนาปธาน ง.อนุรักขนาปธาน
ตอบ ค
๑๔.ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดธรรมใด ?
ก.อธิษฐานธรรม ข.อิทธิบาทธรรม
ค.พรหมวิหารธรรม ง.ปธานธรรม
ตอบ ก
๑๕.ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?
ก.ฉันทะ ข.วิริยะ
ค.จิตตะ ง.วิมังสา
ตอบ ข
๑๖.เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.เมตตา ข.กรุณา
ค.มุทิตา ง.อุเบกขา
ตอบ ค
๑๗.อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?
ก.ความเกิด ข.ตัณหา
ค.กรรม ง.ความจน
ตอบ ข
๑๘.ปัญญาที่เกิดจากการฟัง เรียกว่าอะไร ?
ก.สุตมยปัญญา ข.จินตามยปัญญา
ค.ภาวนามยปัญญา ง.ปุจฉา-วิสัชนา
ตอบ ก
๑๙.ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?
ก.สัทธา ข.วิริยะ
ค.ขันติ ง.สมาธิ
ตอบ ข
๒๐.ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?
ก.นามกับรูป ข.สัญญากับสังขาร
ค.นามกับสัญญา ง.สังขารกับวิญญาณ
ตอบ ก
๒๑.เมาไม่ขับตั้งสติก่อนสตาร์ท แสดงถึงคารวะในข้อใด ?
ก.พระพุทธ ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ์ ง.ความไม่ประมาท
ตอบ ง
๒๒.สาราณียธรรมสอนให้คนเป็นเช่นไร ?
ก.มีความพอเพียง ข.เลี้ยงตนโดยชอบ
ค.ไม่ประกอบอกุศล ง.รู้รักสามัคคี
ตอบ ง
๒๓.ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณียธรรม ?
ก.อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ข.อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
ค.คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย ง.ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ์
ตอบ ข
๒๔.ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์ืเสมอกัน ?
ก.มีอะไรก็แบ่งปัน ข.มีอะไรช่วยกัน
ค.ว่าอะไรก็ว่าตามกัน ง.รักษาระเบียบร่วมกัน
ตอบ ง
๒๕.เคารพในหลักประชาธิปไตย จัดเข้าในธรรมข้อใด ?
ก.ทำดีต่อกัน ข.พูดดีต่อกัน
ค.คิดดีต่อกัน ง.มีความเห็นร่วมกัน
ตอบ ง
๒๖.อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?
ก.ทรัพย์ภายใน ข.ทรัพย์ภายนอก
ค.ทรัพย์มรดก ง.อสังหาริมทรัพย์
ตอบ ก
๒๗.ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ผืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทนา ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา ง.สมชีวิตา
ตอบ ง
๒๘.นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ก.อัตตัญญุตา ข.มัตตัญญุตา
ค.กาลัญญุตา ง.ปริสัญญุตา
ตอบ ข
๒๙.เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงหับข้อใด ?
ก.อัตตัญญุตา ข.กาลัญญุตา
ค.ปริสัญญุตา ง.มัตตัญญุตา
ตอบ ค
๓๐.โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
ก.ธรรมรักษาโรค ข.ธรรมเหนือโลก
ค.ธรรมที่อยู่คู่โลก ง.ธรรมที่สร้างโลก
ตอบ ค
๓๑.โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?
ก.ข้าราชการ ข.คนใช้แรงงาน
ค.คนค้าขาย ง.คนทุกคน
ตอบ ง
๓๒.โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?
ก.มีลาภ ข.มียศ
ค.มีสุข ง.มีทุกข์
ตอบ ง
๓๓.ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?
ก.หาทางนินทาตอบ ข.ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ค.ทำเป็นไม่สนใจ ง.พยายามปรับปรุงตัวเอง
ตอบ ข
๓๔.ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ?
ก.ดุรายการธรรมทางทีวี ข.พูดโกหกเพื่อเอาตัวรอด
ค.ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล ง.บอกทางแก่คนหลงทาง
ตอบ ง
๓๕.การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?
ก.ภาวนามัย ข.อปจายนมัย
ค.เวยยาวัจจมัย ง.ปัตติทานมัย
ตอบ ข
๓๖.ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?
ก.ขยันตื่นแต่เช้า ข.ขยันออกกำลังกาย
ค.ขยันทำงาน ง.ขยันออกงานสังคม
ตอบ ค
๓๗.มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทา ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา ง.สมชีวิตา
ตอบ ข

๓๘.อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?
ก.อุฏฐานสัมปทา ข.อารักขสัมปทา
ค.กัลยาณมิตตตา ง.สมชีวิตา
ตอบ ค

๓๙.ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?
ก.ชวนกันปฏิบัติธรรม ข.ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
ค.ไหว้เสาไม้ตะเคียน ง.ไหว้พระธาตุ
ตอบ ค
๔๐.เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
ก.สัทธาสัมปทา ข.สีลสัมปทา
ค.จาคสัมปทา ง.ปัญญาสัมปทา
ตอบ ก
๔๑.มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
ก.คนปอกลอก ข.คนดีแต่พูด
ค.คนหัวประจบ ง.คนชักชวนในทางฉิบหาย
ตอบ ก
๔๒.ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
ก.คนดีแต่พูด ข.คนหัวประจบ
ค.คนปอกลอก ง.คนชักชวนในทางฉิบหาย
ตอบ ข
๔๓.ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรข้อใด ?
ก.มิตรอุปการะ ข.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค.มิตรแนะประโยชน์ ง.มิตรมีความรักใคร่
ตอบ ข
๔๔.เขาเป็นคนคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?
ก.ทาน ข.ปิยวาจา
ค.อัตถจริยา ง.สมานัตตตา
ตอบ ง
๔๕.พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก.สัจจะ ข.ทะมะ
ค.ขันติ ง.จาคะ
ตอบ ก
๔๖.งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก.สัจจะ ข.ทมะ
ค.ขันติ ง.จาคะ
ตอบ ค

๔๗.ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?
ก.ลูก-พ่อแม่ ข.ภรรยา-สามี
ค.ศิษย์-ครู ง.บ่าว-นาย
ตอบ ง
๔๘.ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?
ก.ขายวัตถุโบราณ ข.ขายสังฆภัณฑ์
ค.ขายพระพุทธรูป ง.ขายอาวุธ
ตอบ ง
๔๙.ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นหน้าที่ของใคร ?
ก.มารดา-บิดา ข.ครู-อาจารย์
ค.ภรรยา-สามี ง.บุตร-ธิดา
ตอบ ก
๕๐.ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?
ก.ดื่มน้ำเมา ข.เที่ยวกลางคืน
ค.เล่นการพนัน ง.คบคนชั่วเป็นมิตร
ตอบ ค
ธรรมศึกษา
ที่มา:http://www.suthatsunday.com/index.php?name=news&category=2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน