วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท๒๕๕๑

๑. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
ก. พระปัจเจกพุทธะ ข. พระโสดาบัน
ค. พระอนุพุทธะ ง. พระอนาคามี
คำตอบ : ค
๒. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. โกณฑัญญะบรรลุแล้วหน่อ ข. โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
ค. โกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ ง. โกณฑัญญะปลงแล้วหนอ
คำตอบ : ข
๓. พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นรัตตัญญู ตรงกับข้อใด ?
ก. รู้ธรรมก่อนใคร ข. บวชก่อนใคร
ค. มีประสบการณ์มาก ง. รู้เรื่องราวมาก
คำตอบ : ก
๔. พระสาวกรูปใด เคยเป็นฤษีตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ?
ก. พระอุรุเวลากัสสปะ ข. พระนทีกัสสปะ
ค. พระคยากัสสปะ ง. พระมหากัสสปะ
คำตอบ : ค
๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ณ ที่ใด ?
ก. อุรุเวลาเสนานิคม ข. คยาสีสะ
ค. เชตวัน ง. เวฬุวัน
คำตอบ : ข
๖. ใครเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่แคว้นมคธ ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุรุเวลากัสสปะ ง. พระสารีบุตร
คำตอบ : ค
๗. อุปติสสปริพาชก เห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด ?
ก. เดินจงกรม ข. นั่งแสดงธรรม
ค. เดินบิณฑบาต ง. นั่งฉันภัตตาหาร
คำตอบ : ค
๘. พระสาวกรูปใด มีอายุอ่อนกว่าพระพุทธเจ้า ?
ก. พระสารีบุตร ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระโมคคัลานะ ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ
คำตอบ : ข
๙. พระมหากัสสปะ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?
ก. โคนต้นศรีมหาโพธิ ข. โคนต้นพหุปุตตกนิโครธ
ค. โคนต้นมุจจลินท์ ง. โคนต้นอชปลานิโครธ
คำตอบ : ข
๑๐. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ ?
ก. ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ข. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ค. อยู่ป่าเป็นวัตร ง. อยู่ป่าช้าเป็นวัตร
คำตอบ : ง
๑๑. พระสาวกรูปใด บวชเพราะเกรงใจพระพุทธเจ้า ?
ก. พระอนุรุทธะ ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ ง. พระวักกลิ
คำตอบ : ค
๑๒. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตก่อนบวช ?
ก. พระมหากัสสปะ ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ ง. พระอานนท์
คำตอบ : ข
๑๓. พระสาวกรูปใด แสดงภัทเทกรัตตสูตร โดยย่อให้พิสดาร ?
ก. พระสารีบุตร ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัจจายนะ ง. พระโสณกุฏิกัณณะ
คำตอบ : ค
๑๔. พระสาวกรูปใด ได้ชื่อว่าราชาผู้หาความสุขมิได้ ?
ก. พระภัททิยะ ข. พระโมฆราช
ค. พระอนุรุทธะ ง. พระมหากัปปินะ
คำตอบ : ข
๑๕. พระสาวกรูปใด ทำให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกตัญญู ?
ก. พระราธะ ข. พระสุภูติ
ค. พระรัฐบาล ง. พระอุบาลี
คำตอบ : ก
๑๖. พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสา เหมือนเทน้ำคว่ำขัน แก่ใคร ?
ก. พระนันทะ ข. พระราหุล
ค. พระอานนท์ ง. พระอุบาลี
คำตอบ : ข
๑๗. พระสาวกรูปใด ไม่เคยรู้จักคำว่า ไม่มี ?
ก. พระอนุรุทธะ ข. พระอานนท์
ค. พระภัททิยะ ง. พระสีวลี
คำตอบ : ก
๑๘. ธรรมนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีใน
ธรรมเนิ่นช้า ตรัสแก่ใคร ?
ก. พระอานนท์ ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระภัททิยะ ง. พระสีวลี
คำตอบ : ข
๑๙. พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?
ก. พระอานนท์ ข. พระภัททิยะ
ค. พระอนุรุทธะ ง. พระมหานามะ
คำตอบ : ค
๒๐. พระสาวกรูปใด มีกิจมากทำให้บรรลุพระอรหัตช้า ?
ก. พระสารีบุตร ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์ ง. พระอนุรุทธะ
คำตอบ : ค
๒๑. พระสาวกรูปใด ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม จนเท้าแตก ?
ก. พระโสณกุฏิกัณณะ ข. พระโสณโกฬิวิสะ
ค. พระจูฬปันถก ง. พระมหาปันถก
คำตอบ : ข
๒๒. พระสาวกรูปใด มีต้นตระกูลช่วยกอบกู้เศรษฐกิจได้สำเร็จ ?
ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระกาฬุทายี
ค. พระทัพพมัลลบุตร ง. พระรัฐบาล
คำตอบ : ง
๒๓. พระสาวกรูปใด อดอาหารเพราะต้องการบวช ?
ก. พระรัฐบาล ข. พระราธะ
ค. พระสุภูติ ง. พระวังคีสะ
คำตอบ : ก
๒๔. พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะในด้านผู้บันลือสีหนาท ?
ก. พระทัพพมัลลบุตร ข. พระปิณโฑลภารทวาช
ค. พระโสณโกฬิวิสะ ง. พระโสณกุฏิกัณณะ
คำตอบ : ข
๒๕. พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวชอยู่ได้อย่างไร ?
ก. พระปิณโฑลภารทวาช ข. พระทัพพมัลลบุตร
ค. พระมหากัปปินะ ง. พระมหาปันถก
คำตอบ : ก
๒๖. พระมหาปันถก ขับไล่พระจูฬปันถกออกจากวัด เพราะเหตุไร ?
ก. ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ข. ไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรม
ค. เรียนรู้ได้ช้าไม่ทันใจ ง. รบเร้าจะขอลาสิกขา
คำตอบ : ค
๒๗. พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใคร ทำหน้าที่จัดพระไปกิจนิมนต์ ?
ก. พระมหาปันถก ข. พระจูฬปันถก
ค. พระทัพพมัลลบุตร ง. พระอุปเสน
คำตอบ : ก
๒๘. อะไรเป็นเหตุให้พระโสณกุฏิกัณณะเป็นสามเณรถึง ๓ ปี ?
ก. อายุยังไม่ครบ ข. ไม่มีผู้อนุญาต
ค. มีภิกษุไม่ครบ ง. ไม่มีพระอุปัชฌาย์
คำตอบ : ค
๒๙. ขณะพระโสณกุฎิกัณณะแสดงธรรมแก่มารดาได้เกิดเหตุอะไร ?
ก. ไฟไหม้บ้าน ข. น้ำท่วมบ้าน
ค. พายุพัดบ้าน ง. โจรปล้นบ้าน
คำตอบ : ง
๓๐. พระสาวกรูปใด มีเงาสตรีตามหลังเพราะบาปกรรมในชาติก่อน ?
ก. พระปิลินทวัจนะ ข. พระทัพพมัลลบุตร
ค. พระโกณฑธาน ง. พระมหาโกฏฐิตะ
คำตอบ : ค
๓๑. อะไรเป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?
ก. ฟังธรรมเกิดศรัทธา ข. เห็นโทษการครองเรือน
ค. เห็นอานิสงส์การบวช ง. ต้องการจะเรียนมนต์
คำตอบ : ง
๓๒. พระสาวกรูปใด พูดจาไม่ไพเราะ แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ?
ก. พระมหากัสสปะ ข. พระปิลินทวัจฉะ
ค. พระมหากัปปินะ ง. พระกังขาเรวตะ
คำตอบ : ข
๓๓. ข้อใด ไม่เกี่ยวกับพระกุมารกัสสปะ ?
ก. บวชตั้งแต่เด็ก ข. พระเจ้าปเสนทิโกศลชุบเลี้ยง
ค. มารดาตั้งครรภ์ก่อนบวช ง. เป็นเอตัคคะด้านธรรมกถึก
คำตอบ : ง
๓๔. พระสาวกรูปใด เป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทาญาณ ?
ก. พระมหาโกฏฐิตะ ข. พระพากุละ
ค. พระโสภิตะ ง. พระกัจจายนะ
คำตอบ : ก
๓๕. พระสาวกรูปใด ชำนาญในการระลึกรู้อดีตชาติ ?
ก. พระพากุละ ข. พระมหากัปปินะ
ค. พระโสภิตะ ง. พระรัฐบาล
คำตอบ : ค
๓๖. พระมหากัปปินะ ก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร ?
ก. ปุโรหิต ข. อำมาตย์
ค. พ่อค้า ง. กษัตริย์
คำตอบ : ง
๓๗. พระสาวกรูปใด ใช้เตโชธาตุปราบอัมพติตถนาคราชให้สิ้นฤทธิ์ ?
ก. พระสาคตะ ข. พระมหาโกฏฐิตะ
ค. พระโมคคัลลานะ ง. พระอนุรุทธะ
คำตอบ : ก
๓๘. พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี ?
ก. พระสารีบุตร ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระพากุละ ง. พระวักกลิ
คำตอบ : ค
๓๙. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานที่สุด ?
ก. พระราธะ ข. พระวักกลิ
ค. พระสีวลี ง. พระรัฐบาล
คำตอบ : ค
๔๐. พระวักกลิออกบวช เพราะมีอัธยาศัยอย่างไรในพระพุทธเจ้า ?
ก. รูปัปปมาณิกา ข. โฆสัปปมาณิกา
ค. ลูขัปปมาณิกา ง. ธัมมัปปมาณิกา
คำตอบ : ก
ศาสนพิธี
๔๑. ปวารณากรรม กำหนดให้พระสงฆ์ทำในวันใด ?
ก. วันเข้าพรรษา ข. วันออกพรรษา
ค. วันมาฆบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา
คำตอบ : ข
๔๒. อุโบสถกรรมที่พระภิกษุรวมกันทำ ๔ รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?
ก. คณะอุโบสถ ข. อธิษฐานอุโบสถ
ค. สังฆอุโบสถ ง. ปาริสุทธิอุโบสถ
คำตอบ : ค
๔๓. โพชฌงคสูตรและคิริมานนทสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?
ก. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ข. ฉลองพระบวชใหม่
ค. งานมงคลสมรส ง. ทำบุญต่อนาม
คำตอบ : ง
๔๔. ผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปพระราชทานยัง วัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?
ก. กฐินหลวง ข. กฐินราษฎร์
ค. กฐินต้น ง. กฐินพระราชทาน
คำตอบ : ค
๔๕. เวจกุฎี หมายถึงสถานที่เช่นไร ?
ก. ห้องนอน ข. ห้องรับแขก
ค. ห้องพยาบาล ง. ห้องสุขา
คำตอบ : ง
๔๖. เขตกำหนดทอดกฐิน สิ้นสุดในวันใด ?
ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
คำตอบ : ง
๔๗. เทศน์แจงกำหนดจัดให้มีในงานใด ?
ก. ฉลองพระบวชใหม่ ข. ฌาปนกิจศพ
ค. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ง. ทำบุญต่อนาม
คำตอบ : ข
๔๘. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล เรียกว่าอะไร ?
ก. ผ้าวัสสิกสาฎก ข. ผ้าอาบน้ำฝน
ค. ผ้าบังสุกุลจีวร ง. ผ้าอัจเจกจีวร
คำตอบ : ค
๔๙. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ?
ก. ผ้าอังสะ ข. ผ้าจีวร
ค. ผ้าสบง ง. ผ้าอาบน้ำฝน
คำตอบ : ง
๕๐. อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นคุณของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์ ง. พระรัตนตรัย
คำตอบ : ก
เฉลยโดยแม่กองธรรม
ธรรมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน