วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์

องฺ. อฏฺฐก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต
องฺ. จตุกฺก. " จตุกฺกนิปาต
องฺ. ฉกฺก. " ฉกฺกนิปาต
องฺ. ติก. " ติกนิปาต
องฺ. ทสก. " ทสกนิปาต
องฺ. ปญฺจก. " ปญฺจกนิปาต
องฺ. สตฺตก. " สตฺตกนิปาต
ขุ. อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
ขุ. อุ. " อุทาน
ขุ. ขุ. " ขุทฺทกปาฐ
ขุ. จริยา. " จริยาปิฏก
ขุ. จู. " จูลนิทฺเทส
ขุ. ชา. อฏฺฐก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก อฏฺฐกนิปาต
ขุ. ชา. อสีติ. ขุทฺทกนิกาย ชาตก อสีตินิปาต
ขุ. ชา. เอก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก เอกนิปาต
ขุ. ชา. จตฺตาฬีส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก จตฺตาฬีสนิปาต
ขุ. ชา. จตุกก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก จตุกฺกนิปาต
ขุ. ชา. ฉกก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ฉกฺกนิปาต
ขุ. ชา. ตึส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ตึสนิปาต
ขุ. ชา. ติก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ติกนิปาต
ขุ. ชา. เตรส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก เตรสนิปาต
ขุ. ชา. ทฺวาทส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทฺวาทสนิปาต
ขุ. ชา. ทสก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทสกนิปาต
ขุ. ชา. ทุก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทุกนิปาต
ขุ. ชา. ทุก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ทุกนิปาต
ขุ. ชา. นวก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก นวกนิปาต
ขุ. ชา. ปกิณฺณก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ปกิณฺณกนิปาต
ขุ. ชา. ปญฺจก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ปญฺจกนิปาต
ขุ. ชา. ปญฺญาส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ปญฺญาสนิปาต
ขุ. ชา. มหา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก มหานิปาต
ขุ. ชา. วีส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก วีสตินิปาต
ขุ. ชา. สฏฺฐิ. ขุทฺทกนิกาย ชาตก สฏฺฐินิปาต
ขุ. ชา. สตฺตก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก สตฺตกนิปาต
ขุ. ชา. สตฺตติ. ขุทฺทกนิกาย ชาตก สตฺตตินิปาต
ขุ. เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
ขุ. เถรี. “ เถรีคาถา
ขุ. ธ. “ ธมฺมปทคาถา
ขุ. ปฏิ. “ ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุ. พุ. “ พุทฺธวํส
ขุ. มหา. “ มหานิทฺเทส
ขุ. สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
ที. ปาฏิ. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ที. มหา. “ มหาวคฺค
ม. อุป. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
ม. ม. “ มชฺฌิมปณฺณาสก
สํ. นิ. สํยตฺตนิกาย นิทานวคฺค
สํ. มหา. " มหาวารวคฺค
สํ. ส. " สคาถวคฺค
สํ. สฬ. สํยตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
ส. ม. สวดมนต์ฉบับหลวง ( พิมพ์ครั้งที่ ๕ )
- / - เลขหน้าขีดบอกเล่ม เลขหลังขีดบอกหน้า
ธรรมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน